මාර මතක

බ්‍රෙෂ්ට් මතක මව් සෙනෙහස ඇතිවෙන්නෙත් ශ්‍රමය පදනම් කරගෙන බව විස්තර කර සාධනය කළ හැකිනම් ඉඩමේ අයිතිය අඳ ගොවියන්ට මිසක් වෙන කාටද මිනිහෝ කි...
Read More

කේ කේ සමන් කුමාර ගේ නේරංජනේ අසබඩ.....

“ආකාසට්ටයෝද භුම්මට්ටයෝද , ප්‍රේත   පිසාච කුම්භාණ්ඩයෝද , මනුෂ්‍ය යෝද , තිරශ්චීනයෝද ඈ සියල්ලෝ ඈට නමස්කාර කළාහුය . ඇගේ ශාශනය බොහ...
Read More
මුහුණු පොත  වයසට ගියා යතුරු පුවරුවෙ අකුරු මැකිලා වචන  ලියලා  නැවත මකලා දුර බලන විට රූප බොඳ වෙයි ඇය ලියන දේ නැවත බලලා නැවත නැ...
Read More
Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email