දුටු නොදුටු තැන්

       මධු ලෝලත්වයෙන් අගතියක ගිය දිනයක මහා කම්මැලි කමක් දනුනි. මා සොයා  ගියේ නව පරපුරක මිතුරෙකු වූ චින්තනගේ නිවසය. මතකයේ විදිහටම ...
Read More

Dr. M S Weerakoon (මතක)

Dr. M S Weerakoon (මතක) Dr. M S Weerakoon (මතක) දොස්තර වීරකෝන්     අප නග්න ඡායාරූපය කරණයේ අගය දැක්කේ ඔබෙන්. පල කිරීමට පැහැදිලි ඡායාර...
Read More

උපැස් ලද්දෝ

උපැස් ලද්දෝ       රත්පිත හිසට ගැසීමෙන් හෝ ඕනෑම මිනිසෙකුට වරින් වර ජීවිතය ගැන බරපතල කලකිරීම් ඇති වන වග සැබෑවකි. මතක අවධි කරන්නට මේ නි...
Read More

නොදුටු තැන්

නොදුටු තැන්         සයිමන් නවගත්තේගම වනාහී පතල කීර්තියක් ඇති චරිතයකි. නමුත් ඕනම ජීවිතයක කවුරුත් දැනගත යුතු ශුවිශේෂ මතක කාටත් හොරා ව...
Read More
# වෙබ්_විරිත # මාරස මට ගුරෙක් වූ ගුරු======== මගේ බේබදු අවධියේ සියල්ල බණ කියමින් මා හැර යන විට ගුරු පොඩි එකා මා දමා ගියේ නැත. මා සම...
Read More
අනේ මාර කුණාටුවක් ආවා. ගෙවල්වල් වහලවල් උඩින් ගියා. සරළව කිව්වොත් ලංකාවට ස්වභාවික විපත් අඩුයි. නමුත් මම ඒ වෙලේ හිටියේ වෙබ් විරිත අනුබද්...
Read More

ආදරයේ සිට අපාය කරා

ආදරයේ සිට අපාය කරා         නෑදෑයෝ වනාහි ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි පවුල් කුලකයේ  තවත් එක් වර්ගයකි. පවුල විකාශනය වීම කොයි ආකාරයෙන් ඉතිහ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email