දිදුලන තරු රටා

                                       Diane Lane


නසිරුදින් ෂාහ්

ගුස් වැන් සාන්

රොමාන් පොලොන්ස්කි

මොනිකා නොහොත් ???මැලීනා

ටෝනටෝ 


දිදුලන තරු රටා 

ස්ලෝවොජ් සිසැක් 
ශබානා  ආස්මී 

ඇමරිකානු  වාම  වාදියා බර්නි සැන්ඩර්ස් 

සල්මන් රුෂ්ඩි 

අරුන්දතී

අපර්ණා සෙන් 

බැරක් ඔබාමා 

වැලැඩිමියර් පුටින්

පවුලෝ කොයියෝ

චේතාන් නම් ඔහු 

ඩේවිඩ් ලින්ච් නම් අමුතු සිනමා වේදියා


එන්රික් ඉග්ලෙසිස් නම් අමුතු ගායකයා 


Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email