මේ පිරිමින්ට නියඟලා අල කන්න වෙන කාලයයි

මේ පිරිමින්ට නියඟලා අල කන්න වෙන කාලයයි               ලංකා බණ්ඩාරනයක යනු මම කවුද කියා දැනගෙන හිටියේ මාධ්‍ය වලින් පමණි. ඒත් කේ.කේ සමන්...
Read More

මාර පද

ගඩොලොජි විද්වත් දනා. අලි යන පාර අහුරා ජනපද බිහිකරන් ඉක්බිති කෑගසයි උද්ගෝෂණය කරමින් අලින් ගම් වැද දේපල ජීවිත අවදානම් කියම...
Read More

මාර මතක

                                                                     බස් මතක රාත්‍රියකට ඩොලර් 50 ට අඩු මුදලකට ඔබට තංග...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email