මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව

                              මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව                               ගැ හැණිය කිසිදා තේරුම්ගත නොහැකි බව අදහස්   වෙන පු...
Read More

මැකී ‌නොයන තරු රටා

                මාර්ට් /සාට් චිත්‍රපටයේ චාලට් කොඩේ චරිතයට පන පෙවූ  ග්ලෙන්ඩා ජැක්සන්                          ප්‍රංශ නිලි කැතරින් ‌ඩෙ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email