මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව

                              මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව                               ගැ හැණිය කිසිදා තේරුම්ගත නොහැකි බව අදහස්   වෙන පු...
Read More

මැකීගිය තරු රටා

අපේ ටයි මහත්තයා Alan Bates (සොර්බාගේ අනිකාගේ තරු රටාව) Anthony Quinn( ආදර සොර්බාගේත් සොර්බා) ජොන් ඩෝල්ටන් මා...
Read More
Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email