මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව

                              මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව                               ගැ හැණිය කිසිදා තේරුම්ගත නොහැකි බව අදහස්   වෙන පු...
Read More

මැකීගිය තරු රටා

Sridevi Ray, Satyajit අබ්දුල් කලාම් ට්‍රොස්කි සහෝදරයා පැබ්ලෝ නෙරූදා එච් ආර් ජෝතිපාල අපේ ටයි මහත්...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email