මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව

                              මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව                               ගැ හැණිය කිසිදා තේරුම්ගත නොහැකි බව අදහස්   වෙන පු...
Read More

මැකී ගිය තරු රටා

                                     ජැක් ‌ලැකාන්   සැමුවෙල් ‌බෙකට්  සමිතා පටෙල් මාරි කියුරි ජූලියා රොබට්ස්       ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email