මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව

                              මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව                               ගැ හැණිය කිසිදා තේරුම්ගත නොහැකි බව අදහස්   වෙන පු...
Read More

මැකීගිය තරු රටා

අබ්දුල් කලාම් ට්‍රොස්කි සහෝදරයා පැබ්ලෝ නෙරූදා එච් ආර් ජෝතිපාල අපේ ටයි මහත්තයා Alan Bates (සොර්බාගේ අනිකාගේ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email