උඩ-යට = යට-උඩ

  උඩ-යට = යට-උඩ   තන පුඩු උඩට හැරෙන්නේ පෙම්වතුන් දෙස බලන්නයි. තන පුඩු බිමට හැරෙන්නේ බිලිඳන්ට කිරි පොවන්නයි.... ජගත් මාරසිංහ  ...
Read More

දිදුලන තරු රටා

                                                                    ගුසෙප් ටෝනාටෝර්                                      ඇටන්බරෝ  ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email