උඩ-යට = යට-උඩ

  උඩ-යට = යට-උඩ   තන පුඩු උඩට හැරෙන්නේ පෙම්වතුන් දෙස බලන්නයි. තන පුඩු බිමට හැරෙන්නේ බිලිඳන්ට කිරි පොවන්නයි.... ජගත් මාරසිංහ  ...
Read More

දිදුලන තරු රටා

                                       Diane Lane නසිරුදින් ෂාහ් ගුස් වැන් සාන් රොමාන් පොලොන්ස්කි මොනිකා නොහොත් ?...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email