උඩ-යට = යට-උඩ

  උඩ-යට = යට-උඩ   තන පුඩු උඩට හැරෙන්නේ පෙම්වතුන් දෙස බලන්නයි. තන පුඩු බිමට හැරෙන්නේ බිලිඳන්ට කිරි පොවන්නයි.... ජගත් මාරසිංහ  ...
Read More

දිදුලන තරු රටා

                                            යානි                 ජෙනිපර් ‌ලෝරනස්                     දකුණු කොරියානු සිනමාකරු කිම් ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email