අපි ඔක්කොම ඔයාට ආදරෙයි

අපි ඔක්කොම ඔයාට ආදරෙයි !!! මම අපේ ඉස්කෝලේ කියන්නේ මිනුවන්ගොඩ නාලන්දෙට. ඒත් අපේ ඉස්කෝලෙ කියනකොට මට නම් වැදගත් වෙන්නේ ගොඩනැගිලි, ඩෙස්...
Read More

ආදර පංතිය

ආදර පංතිය ආදරය කියවන්න අපේ සම්ප් ‍ රධායේ අයන්නෙන් පටන් ගන්නවා කියන්නේ අනන්තයෙන් පටන් ගන්නවා කියන එකමයි. නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං ක...
Read More

අවජාතක කාල කළමනාකරණය

අවජාතක කාල කළමනාකරනය-BUSY                    කාර්මික යුගයේ මිනිසා යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිපදවීමේ හේතුවෙන් ශ්‍රම අතිරික්තයක් ඇතිවන බව පැවසූ ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email