අමිලා විමානිගේ ආදරයේ අමිල ජීවිත පූජාව

                                    අමිලා විමානිගේ ආදරයේ අමිල ජීවිත පූජාව දැන් අමිලා විමානි පස් අස්සේය. අමිලා විමානී මියගොස් ඇත. අමිලා විමාන...
Read More

නීට්ෂේ මේ කොදෙව්වේ නැවත උපත ලැබුවා!

                        නීට්ෂේ මේ කොදෙව්වේ නැවත උපත ලැබුවා! දුන්න දුනු ගමුවේ ඊතල කිතල ගමුවේ රාළ මී ගමුවේ මුවෙක් පැන්නයි සබරගමුවේ... ********...
Read More

නැකත් ගැන නැකැත්

                                 නැකත් ගැන නැකැත් කත්            නැකත් හරි බවට සාධනය කළ නොහැක. ඒවා තම තමුන්ගේ ප්‍රත්‍යක්ෂය. තාත්තා කවුද කියා...
Read More
Powered by Blogger.