කොයි ඉසව්වකින් ආවද මේක හීනයක්

කොයි ඉසව්වකින් ආවද මේක හීනයක්          මාරසට මහාචාර්ය උපකුලපති පණ්ඩිතයෝ පේන්න බැහැ කියන අදහසක් ඉස්සර  කාලයක් තිබ්බා. තාමත් එක පැත්තකින් ඒක එ...
Read More

අමරණීය මිනිසුන් අතර "මරා"

                                                       අමරණීය   මිනිසුන් අතර "මරා"   1980 පැන්න කාලයේ සිට ‌නෝබට් ජේ මයර් ලාංකේය නා...
Read More

ආරක්ෂාවේ සපත්තු!!

ආරක්ෂාවේ සපත්තු!! photo by maarasa                     මේ කම්කරු සපත්තු කුට්ටම සහ තන කොළ කපන මැෂින් අද මැද පන්තියේ සහ එසේ සිතන ගෙවල් වල මැද ...
Read More

නව සිංහ භවනට දෑ සමල් මල් පිපීලා..!

                                          නව සිංහ භවනට දෑ සමල් මල් පිපීලා..!               සමන් පිච්ච මල් කියන්නේ ඉතාමත් සුවදවත් මෙන්ම දැකුම...
Read More

මධුලෝලත්වයේ ව්‍යාකරණ අර්බුදය ( මාරස සංහිතා)

                      මධුලෝලත්වයේ ව්‍යාකරණ අර්බුදය ( මාරස සංහිතා)         මාරස වීදි රස්තියාදුවේදී  AED SUPERSTORE කියන වෙබ් පිටුවකින් මේ ඡා...
Read More

අම්මයි දුවයි සකස්කඩයි!!!!

                                              අම්මයි දුවයි සකස්කඩයි!!!!       සමහර විට මාරස මේ පොස්ටුව ලියන්නේ පවුල් කුටුම්බියට සාපේක්ෂකව නී...
Read More
Powered by Blogger.