සිරිමල් සහ සුමනාට තුති පිදීමකි!!!   “රෝගය සමග පොර බදමින් ලෝකය විදින්නට නොහැකිව කරන්නට අන් දෙයක් නැ...
Read More

ගබ් පෙළහර

ගබ් පෙළහර (සුද්දයි) සියළු බලාපොරොත්තු සූතිකාගාර කාර්මිකයන් සතු විය. ගැබිණිය - ගිලනියක් විය...... නව මසක් ඉකුත් වන්නටත් පෙර....
Read More

මාර මතක

බ්‍රෙෂ්ට් මතක මව් සෙනෙහස ඇතිවෙන්නෙත් ශ්‍රමය පදනම් කරගෙන බව විස්තර කර සාධනය කළ හැකිනම් ඉඩමේ අයිතිය අඳ ගොවියන්ට මිසක් වෙන කාටද මිනිහෝ කි...
Read More

කේ කේ සමන් කුමාර ගේ නේරංජනේ අසබඩ.....

“ආකාසට්ටයෝද භුම්මට්ටයෝද , ප්‍රේත   පිසාච කුම්භාණ්ඩයෝද , මනුෂ්‍ය යෝද , තිරශ්චීනයෝද ඈ සියල්ලෝ ඈට නමස්කාර කළාහුය . ඇගේ ශාශනය බොහ...
Read More
Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email