කේ කේ සමන් කුමාර ගේ නේරංජනේ අසබඩ.....

“ආකාසට්ටයෝද භුම්මට්ටයෝද , ප්‍රේත   පිසාච කුම්භාණ්ඩයෝද , මනුෂ්‍ය යෝද , තිරශ්චීනයෝද ඈ සියල්ලෝ ඈට නමස්කාර කළාහුය . ඇගේ ශාශනය බොහ...
Read More
මුහුණු පොත  වයසට ගියා යතුරු පුවරුවෙ අකුරු මැකිලා වචන  ලියලා  නැවත මකලා දුර බලන විට රූප බොඳ වෙයි ඇය ලියන දේ නැවත බලලා නැවත නැ...
Read More
(Think Tank Colombo සංවිධානය කරන මාසික සංවාද වැඩසටහන වෙනුවෙන් ජනක ජයසිංහ සහෘදයා වෙත යවන ලද ලියවිල්ලකි.) -සේකර චිත්‍ර සේකර බ්ලොග් අඩවිය...
Read More
Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email