80 මුල ගත් ඡායාරූපයක පසුබිම් මතක

80 මුල ගත් ඡායාරූපයක පසුබිම් මතක  තවත් එක්තරා යුගයක   තරුණ පරපුරක ශුක්‍ර ධාතුව මෝරපු කාලය. ඒ් කියන්නේ දශක වශයෙන් 80 දශකය මුල කාලය. ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email