ගබ් පෙළහර

ගබ් පෙළහර (සුද්දයි) සියළු බලාපොරොත්තු සූතිකාගාර කාර්මිකයන් සතු විය. ගැබිණිය - ගිලනියක් විය...... නව මසක් ඉකුත් වන්නටත් පෙර....
Read More

මාර මතක

                                                                නාට්‍ය මතක නාට්‍ය සහ කැමරා පිස්සුව තදේටම තිබි කාලයකි.මතකයේ විදිහට අනූව ද...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email