ඇන ගැනීම - මැන ගැනීම

මෙහෙව් රටේ රංචාගොඩ                             ඉපදීලා රුහුණු රටට මා දීලා                                ඉලව්වේ බල්ලොත් නොකන ව...
Read More

දයානන්ද ගුණවර්දන

ජගත් මාරසිංහ    දයානන්ද ගුණවර්ධන අරුම පුදුම ගතිගුණ ඇති මිනිසෙකි. ඔහු කතා කරන්නට ගිය විට එක දිගට කතා කරයි. උගන්වන්නට ගිය විටත් ...
Read More

මහගම සේකර

(නිර්මාණ ලෝකයේ දැවැන්තයන්ගේ ජීව දත්ත හා අප්‍රකට තොරතුරු ඇතුළත් විශේෂාංගය)                                                      ...
Read More
Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email