සුජිත්ට නිමිත්තක්

ජන සංකතන                                                         සුජිත් අක්කරවත්තගේ  රජස්, නිමිත්ත, සුකුමාල ග්‍රන්ථ ත්‍රිත්වය දොරට වැඩ...
Read More

තෙ ඇස

තෙ ඇස ඔහු බලන්නේ ඇය දෙස නොවන බව පෙනේ. එහෙත් ඔහුගේ හිස මත ඇය සිටින වග දැනේ. ජීවිතාවබෝධයෙන් පරිනත වූ පිරිමින්ට ගැහැණු ඉදිරිපිටදී තෙවෙනි ...
Read More
Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email