අවන් හලත් ජීවිතයට සරසවියක් වුණා

ඊ පිටුවත් වෙනස් වෙවී  ගලා යනව සගේ ආදරයත් වෙනස් වෙවී ගලා යනව සගේ ජීවිතයම වෙනස් වෙවී  ගලා යනව සගේ මිණි තලයේ තරු පිපෙද්දි ...
Read More

ජීවිතයට රංගනයෙන් දායක වෙන්නම්

ජීවිතයට රංගනයෙන් දායක වෙන්නම් ඉගන ගනින් ගනින් කියා මව් පියො බල කරන නිසා එලි වෙනකම් නිදිමරමින්, අකුරු කරන්නම් එයින් අඩක් හරි හරියට...
Read More

දුටු නොදුටු තැන්

       මධු ලෝලත්වයෙන් අගතියක ගිය දිනයක මහා කම්මැලි කමක් දනුනි. මා සොයා  ගියේ නව පරපුරක මිතුරෙකු වූ චින්තනගේ නිවසය. මතකයේ විදිහටම ...
Read More

Dr. M S Weerakoon (මතක)

Dr. M S Weerakoon (මතක) Dr. M S Weerakoon (මතක) දොස්තර වීරකෝන්     අප නග්න ඡායාරූපය කරණයේ අගය දැක්කේ ඔබෙන්. පල කිරීමට පැහැදිලි ඡායාර...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email