සංරක්ෂණ සටහන්

වෘශ්චිකයාගේ නූතන කාල රූප
   
කාලයේ සහ දේශයේ මං සලකුණු      
    
කාලයේ සහ දේශයේ මං සලකුණු      
  
කාලයේ සහ දේශයේ මං සලකුණු      
                    
පුරාණ තාරකා විද්‍යාත්මක ඔරලෝසු
                           
                                                  පුරාණ මායාවරුන්ගේ දින දර්ශන                                               
                                                                                                                                                                                                                                               සුමේරියානු තාරකා සටහන -ක්‍රි.පූ 3300


Powered by Blogger.

Follow by Email