2016 ග්‍රහ චලිතය

                                                                      2016 ග්‍රහ චලිතය 
    (මේ මගින් 2016 වසරේ ඕනෑම වේලාවක ග්‍රහ පිහිටීම නිවැරදිව බලාගත හැක.   අප රට බහුලව භාවිත කරන  නිරයන  ක්‍රමයට බලාගැනීමට   නියමිත අයන ප්‍රමාණය අඩුකරගත යුතුය.)

                                                                       www.jagathmarasinghe.com


Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email