අනේ මාර කුණාටුවක් ආවා. ගෙවල්වල් වහලවල් උඩින් ගියා. සරළව කිව්වොත් ලංකාවට ස්වභාවික විපත් අඩුයි. නමුත් මම ඒ වෙලේ හිටියේ වෙබ් විරිත අනුබද්ධ මාරස වගේ සියලු දේ නවත්වන්න. මාරයිනේ මගේ කොමිපියුටරෙත් ගියා.ආතල් නේද නිකන් ඉන්න ඇහැකි. ඒත් කටාර් වල නෙටි වෙයා ඉන්ජිනේරුරවක් මා සොයා ආවා. හිස් අතින්  නෙවේ. තෙලින්ම ගිහින් මට කොම්පියුරයක් අරන් දුන්නා. කතා නැහැ. සිගරට් එකත් අරන්දුන්නේ එයා.  ඔව් ඩිලාන් ලේකම්ගේ. මම ආයේ ලියන්න මාර ආශාවක් ඇති උනා

කවුද කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ යාලු කම් නැහැ කියලා .

බණ නම් නිබොරුය මුන්වර       යන්නේ
කය නම් නොතිරය අදහා            ගන්නේ
පණ නම් තණ අග පිණි බිදු          වැන්නේ
පින නම් නොපමාවම කර             ගන්නේ
-ලෝවැඩ  සගරාව-

ජගත් මාරසිංහ

1 comments:


Powered by Blogger.

Follow by Email