සංරක්ෂණ සටහන්

වෘශ්චිකයාගේ නූතන කාල රූප     කාලයේ සහ දේශයේ මං සලකුණු            කාලයේ සහ දේශයේ මං සලකුණු          කාලයේ සහ දේශයේ මං සලක...
Read More

මං

මාර  කොලම   මං                              “ මං  යනු මඟ හෙවත් මාර්ගය බව අපි දනිමු. අංග ජාතය හෙවත් පුරුෂ ලිංගයටද “මං” කියන්නේ ඇය...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email