විනිවිදිමි කාලය

                දිය බොන ලිදේ වැටුනම                             අපි .............  මක්  කරමූ..................?                ...
Read More

මම සහ අනිකා

                                                                 ඔ හු මා පසු පස එයි. සමහර විට මම ඔහු පසු පස යමි. වරෙක මගේ අතින් අල්ල...
Read More
Powered by Blogger.