-තිත නැති ලිපි-

-තිත නැති ලිපි-            චූටි!...................ඔයාට මතකද අපිදෙන්නා ගම්පහ මල්වත්තේ වවුල් ගහ යට දවසක් ඇති වෙනකන් රණ්ඩු උනා. මතකේ ව...
Read More

ගම කෑමට එරෙහිව!!!

ගම කෑමට එරෙහිව!!! ගැමි නාගරික ලෙස අැති දේ සඟවා නැති ප්‍රතිවිරෝධයන් මතුකරන්නන් වෙත සංඥාවකි. සැඳෑ අහස රතු පාටයි. ගැමියන්ට අවවාදයයි. පසුද...
Read More

අපි ඔක්කොම ඔයාට ආදරෙයි

අපි ඔක්කොම ඔයාට ආදරෙයි !!! මම අපේ ඉස්කෝලේ කියන්නේ මිනුවන්ගොඩ නාලන්දෙට. ඒත් අපේ ඉස්කෝලෙ කියනකොට මට නම් වැදගත් වෙන්නේ ගොඩනැගිලි, ඩෙස්...
Read More
Powered by Blogger.