නවාගේ අයියා වරුණට ආචාර

                  වරුණ සහෝදරයාට හිස නමා ආචාර කරමි.   මාර මතක. මට මතකයි අසූව දශකයේ මුල. රංජිත් ධර්මකීර්ති විසින් සොවියට් එකේ නාට් ‍ ය පාඨමාලා...
Read More

තිරිමාදුරට මගේ ආදරය

තිරිමාදුරට මගේ ආදරය   තිරිමාදුර මට නළුවෙකුටත් වඩා කෙලින් කතා කරන අවංකයෙ...
Read More

අනුලාවන් මිය යන්නේද අප මළ දාටය

අනුලාවන් මිය යන්නේද අප මළ දාටය   ගච්චන්ති සබ්බේ මරණං අහංච........! ගච්චන්ති සබ්බේ -මරණං අහංච කියලා හිත හදා ගන්න බැරි අවස්ථාවල් තියනවා. ම...
Read More

අතීත කවියේ අංක ගණිත සංකල්පයෝ

*අතීත කවියේ අංක ගණිත සංකල්පයෝ* දෙකකින් සතර තිස වන විසි මහ පැසැ තී අනූ අටතුනූ නව සිය අක් දැලැ තී අසූ සත ගණන් එක්...
Read More

ගණිත ලෝකයේ ආදරය සහ කසාදය

ගණිත ලෝකයේ ආදරය සහ කසාදය *ගණිත ලෝකයේ ආදරය සහ කසාදය* ඔත්තේ ඉරට්ටේ සංඛ් ‍ යා ගණිත නගරයේ ස්ත් ‍ රී පුරුෂයෝ ය යි ආදී චීන්නු සිතූ ...
Read More
හැම ගෙදරකම අනංගයාට වෙන් කළ තැනක් .....? ආදරය කියන්නේ සෙක්ස් කියන ලිංගිකත්වයම තමා. ඒකට අධිපති දෙවියන් අනංග දෙවියන්. ඉතින් පෙරද...
Read More
Powered by Blogger.