ගාමිනී ජයලත් සහෝදරයා

ගාමිනී ජයලත් සහෝදරයා   මතක දිගඅරිනවා කියන්නේ ‌සෙල්ලමක්. ඒත් ‌වෙලාවකදි ඒ ‌සෙල්ලම ‌ලෙල්ලමක්. මට ලියන්න හිතුනා ගාමිණී ජයලත...
Read More

වසන්තයක් ‌නොවූ ‌හේමන්ත

‌ වසන්තයක් ‌නොවූ ‌හේමන්ත 1987 ජුලි 27 ඉන්දු ලන්කා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ඔන්න මෙන්...
Read More
කල්‍යා මතක ගොඩ කාලෙකින් කල්‍යානන්ද ‌පෙරේරා මට මතක් වුනා. ඇත්තටම මතක් කළේ එවරස්ට් ආරච්චි. ඌ ගැන පස්සේ කියන්නම්. අනේ එයාගේ වර්තමාන ‌දේශ...
Read More
පැතලි ලන්තය _ අනුරාධ මහසිංහ යාවක්ම තමා. ඒත් තව පැත්තකින් ජීවිතය. ‌ෙමේ අහම්බෙන් මුන ගැසුන කෙනාගේ නම අනුරාධ මහසිංහ. මම ගියේ මිනුවන්ගොඩ ...
Read More

පිරිමින් එකතුවී ව්‍යාග්‍රා ‌සොයාපං

පිරිමින් ඒකතු වී ව්‍යාග්‍රා ‌සොයාපං ගජේන්ද්‍ර හස්තං ධෘත සිංහ පාදං කරාල දන්තං හනුම ද්වී නේත්‍රං වරාහ කර්ණං හර්දිං මත්ස්‍ය දේහං විචි...
Read More
Powered by Blogger.