මා ‌නොදන්නා මම  " ස්ටීව් මැකුරි " ‌ගේ මෙම ඡායාරූපය දුටු ගමන් මගේ මතක ‌ගොන්නක් අවධි වී මට කරදර කරන්නට විය. මධුලෝලත්වයෙන් අසරණ...
Read More

සඳටත් දැන් ‌හොඳටම වයසයි.

වයසට ගිය හඳ ( එකම ‌දේ ‌දෙවතාවක් සිදුවන්නේ නැත යන්න ‌මේ වන විට විහිලුවක් වී හමාරය. දැන් අපට කළ යුතුව තිබෙන්නේ එම පරිවර්තනය එකම ‌දේ එකම...
Read More

සුදු ‌නොවන සුදු තරුව

සුදු ‌නොවන සුදු තරුව හැලේ මරියා බෙරී (උපත මාරියා හැලේ බෙරී; අගෝස්තු 14, 1966) ඇමරිකානු නිළියක් සහ හිටපු විලාසිතා නිරූපිකාවක්. මොන්ස්ටර...
Read More

නොකියපු කතා

නොකියපු කතා  අප රටේ පිරිසක් බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය පිළිගනිමින් අදහමින් ජීවත් වේ. තවත් පිරිසක් බුදුනුවන්ගේ ධර්මය පිළිගනිමින් නොඅදහමින...
Read More

මාරස දුටු වෙසක් සඳ

                                    මාරස දුටු වෙසක් සඳ හෙට වෙසක් දවස. මම වෙසක් දවස බුදුන්ගේ තෙමගුලම සිදුවූ දිනය කියලා ඉස්සර විශ්වාස කළ...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email