මං පොර-ගොඩ පොර-පොර කොර

  "මේ දවස්වල මාරසේ ඔබ මොකුත් නොලිව්වේ ඇයි?" "වසංගතයක් කියන්නේ මිනිසාගේ පැවැත්ම සම්බන්ධව අභියෝගාත්මක අවස්තාවක්. බ්ලොග්ලියන්නෙක...
Read More
Powered by Blogger.