තවත් බෝධි සත්වයෙක්

                                                තවත් බෝධි සත්වයෙක් මේ ඉන්නේ අජිත් තිලකසේන. ඇත්තටම අජිත්ලලව සහ සයිමන්ලව හොල්ලන්න බැරිවෙන්න බල...
Read More

කළ යුුුුුුුත්තේ උන්ව නිදිකරවීමයි.

කළ යුුුුුුුත්තේ උන්ව නිදිකරවීමයි. මාරසට දැන් වසර පහළොවකට වඩා වයසයි . ඒ හැම තැනකින්ම වටහා ගත් දෙයක් කෙටියෙන් කියන්න කාලය හරි. කෙටියෙන් කියනවා...
Read More
Powered by Blogger.