සඳ මඬලේ විප්ලවය.

                                                      සඳ මඬලේ විප්ලවය.                                                            ...
Read More

කේ කේ සමන් කුමාර ගේ නේරංජනේ අසබඩ.....

“ආකාසට්ටයෝද භුම්මට්ටයෝද , ප්‍රේත   පිසාච කුම්භාණ්ඩයෝද , මනුෂ්‍ය යෝද , තිරශ්චීනයෝද ඈ සියල්ලෝ ඈට නමස්කාර කළාහුය . ඇගේ ශාශනය බොහ...
Read More
Powered by Blogger.