සමුදෙමු

  ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව                                                             නැත- නැත-  ඔබ  මිය ගියේ නැත අප මියෙන තුරු  ඔබ-  ම...
Read More
Powered by Blogger.