දොර නාරින් අමල් බිසෝ" ( කොළමක් තමා. කොන්දේසි විරහිතයි.)

දොර නාරින් අමල් බිසෝ" ( කොළමක් තමා. කොන්දේසි විරහිතයි.)

*දොර නාරින් අමල් බිසෝ" ( කොළමක් තමා. කොන්දේසි විරහිතයි.) ආදර ඉන්ටනේට් ඩේටා සපයන්නෙනි. අපේ මැදපන්තියේයැයි කියන ජීවිතය සයිබරය සමග ජීව...
Read More
Powered by Blogger.