“තුලාවේ“ නූතන කාල රූප-

සමාවෙන්න ! “තුලාවේ“ නූතන කාල රූප- “සමබරව කිරා බෙදා දෙනවා යනු අපහසු කාර්යකි. ඒ තරාදියේ දෝෂයක් නොව මිනිස් සිතේ දෝෂ...
Read More

මහිලාවන් අවධි කිරීම

                                                                  මහිලාවන් අවධි කිරීම මහිලාවන් අවධි කිරීම                         අස...
Read More
Powered by Blogger.