මේ ඉන්නේ අපවෙනුවෙන් කැපවුන මාර කැලැසික්, නැතිනම් සම්භාව් ‍ ය හාමුදුරවන් වහන්සේලා දෙපලක්. පිරිවෙන් මතු මත්තේ බුද්න් දැක බුදු වේවා හෝ නිවන්...
Read More
මි ස්වභාවධර්මය කියන කතන්දරය ලංකා සම සමාජ කියන පරංගි දේශපාලනය හරහා න්ස්කු  ස්වභාවධර්මය කියන කතන්දරය ලංකා සම සමාජ ...
Read More
Powered by Blogger.