සුජිත්ට නිමිත්තක්

  සුජිත්ට නිමිත්තක්  -ජගත් මාරසිංහ-   දාර්ශනික තීර්ථකයා                                නිම නොවූ වංශ කතාවක් උත්තර වංශ කථා...
Read More

ලෝකයක්

                        ලෝකයක්    නි යමිත වේලාවටත් පැයකට කලින් නගරාන්තයේ පිහිටා ඇති රඟහල රසික රසිකාවන්ගෙන් පිරී තිරී ගියේ ය. මේ කා...
Read More

මතු ආත්මය

මතු ආත්මය කා ර්යාලයේ සිටින සියලු පිරිමින්ට හොරා ගල්පිහිල්ල ඇය දෙස වරින් වර බලයි. එහෙත් ඇය ඔහු දෙස නොබලනවා සේ ය. එක එල...
Read More
Powered by Blogger.