අමතක කළ නොහැකි ගාමිණී අයියා

අමතක කළ නොහැකි ගාමිණී අයියා            සත්‍යජිත් රායි සිය අම්මා සමග තාගෝර් තුමාගේ සරසවියට ගිය දවසෙදි සත්‍යජිත් රායිගේ සමරු පොතෙහි ...
Read More

හංස පූට්ටුව මතක - ගිවන්ත අර්ථථසාද්

හංස පූට්ටුව මතක - ගිවන්ත අර්ථථසාද්         භීෂණ කාලය එක මොහොතින් අවසාන වූයේ නැත. කිසිදා කසාදක් නොබඳින්නට තීරණය කර සිටි මමද ඒදා මගෙ පෙ...
Read More

මචන් කංකත්‍රී නන්දන සහෝදරයා

                              මචන් කංකත්‍රී නන්දන සහෝදරයා 1          1980 දශකය ආරම්බය කියනනේ මම පාසැල් ජීවිතයෙන් සමුඅරන් ග...
Read More
Powered by Blogger.