තොප කුමක් කියන්නෙහිද?

තොප කුමක් කියන්නෙහිද?              ඒඩ්ස් රෝගය යුගලන පවුල සහ ඒක යුගලන ලිංගික සංස්කෘතිය සදාකාලික බව සිතීමට පවතින ක්‍රමයට ආශීර්වාදයක්...
Read More
Powered by Blogger.