අඳුරු ධර්ම ජවනිකා (1 කොටස) නිෂ්පාදනය සහ නිෂ්පාදන සම්බන්ධතා අර්බුදයකට ලක්වූ කළ හේතුවාදයේ මිත් ‍ යාව පරයා භෞතිකවාදීන් විසින් ආධ් ‍ යාත්...
Read More
Powered by Blogger.