මාරස නොනිමි ලිපි- (දරු මගට අගුල් දැමීම) කොටස.01

                                        මාරස නොනිමි ලිපි- (දරු මගට අගුල් දැමීම) කොටස.01      ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන විවිධ මතවාද තිබේ....
Read More
                                        සාහිත් ‍ ය මාසයේ මාරස පැතුම මෙයයි......... ප්රංශ රට කොරලා තියන විදිහට ජේ ආර් විසින් ඉදිරිපත් ...
Read More

එදා චැප්ලින් සහ මෙදා චැප්ලින්ලා

   එදා චැප්ලින් සහ මෙදා චැප්ලින්ලා        වම යනු වමේ ව්‍යාපාරයයි.එයට දර්ශනයක් තිබේ. දර්ශනය සහ ධර්මය තේරුන්ගන්නා පැති දෙකකි. තව ඒවාද බෙදී බෙද...
Read More
Powered by Blogger.