මොකක්ද රහසක්ක කියනවා

මොකක්ද රහසක්ක කියනවා රාහු අසුරේන්ද් ‍ රයාගේ ආධ් ‍ යාත්මිකත්වයට එරෙහිව නෙවේ එකඟව රාහුගේ චාරිකාව පටන් ගත්තේ මොරටුවෙන්. ‌මොරටුවෙන් දෙහිඅත්තක...
Read More

වම සහ මම- (ඉතිහාසයේ ශාක්කි කාරයෝ) -i කොටස-

            වම සහ මම- (ඉතිහාසයේ ශාක්කි කාරයෝ) -i කොටස- වම සහ මම- (ඉතිහාසයේ ශාක්කි කාරයෝ) මාරස ජොන්ටන් මහත්මයාගෙන්වත් ගෝටාභය රාජපක්ෂ ක...
Read More

කළු නැන්දගෙ දුව යන්ට ගියා බැල්ම හෙලා......!!!!!!!!

                                    කළු නැන්දගෙ දුව යන්ට ගියා බැල්ම හෙලා......!!!!!!!! දේශපාලන නායකත්වයේ සහ දේහපාල විද් ‍ යාවේ හැටි අප දන්නේ...
Read More
Powered by Blogger.