මේ ඉන්නේ අපවෙනුවෙන් කැපවුන මාර කැලැසික්, නැතිනම් සම්භාව් ‍ ය හාමුදුරවන් වහන්සේලා දෙපලක්. පිරිවෙන් මතු මත්තේ බුද්න් දැක බුදු වේවා හෝ නිවන්...
Read More
මි ස්වභාවධර්මය කියන කතන්දරය ලංකා සම සමාජ කියන පරංගි දේශපාලනය හරහා න්ස්කු  ස්වභාවධර්මය කියන කතන්දරය ලංකා සම සමාජ ...
Read More
                          මාරස අංගොඩ 05 (අංගොඩ සන්නිය) අංගොඩ සන්නිය දේශපාලනිකව දැකීමට අදහසක් ඇති නිසා ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ අපි සන්නි යැක...
Read More
අඳුරු ධර්ම ජවනිකා (1 කොටස) නිෂ්පාදනය සහ නිෂ්පාදන සම්බන්ධතා අර්බුදයකට ලක්වූ කළ හේතුවාදයේ මිත් ‍ යාව පරයා භෞතිකවාදීන් විසින් ආධ් ‍ යාත්...
Read More

තවත් බෝධි සත්වයෙක්

                                                තවත් බෝධි සත්වයෙක් මේ ඉන්නේ අජිත් තිලකසේන. ඇත්තටම අජිත්ලලව සහ සයිමන්ලව හොල්ලන්න බැරිවෙන්න බල...
Read More

කළ යුුුුුුුත්තේ උන්ව නිදිකරවීමයි.

කළ යුුුුුුුත්තේ උන්ව නිදිකරවීමයි. මාරසට දැන් වසර පහළොවකට වඩා වයසයි . ඒ හැම තැනකින්ම වටහා ගත් දෙයක් කෙටියෙන් කියන්න කාලය හරි. කෙටියෙන් කියනවා...
Read More

නවාගේ අයියා වරුණට ආචාර

                  වරුණ සහෝදරයාට හිස නමා ආචාර කරමි.   මාර මතක. මට මතකයි අසූව දශකයේ මුල. රංජිත් ධර්මකීර්ති විසින් සොවියට් එකේ නාට් ‍ ය පාඨමාලා...
Read More

තිරිමාදුරට මගේ ආදරය

තිරිමාදුරට මගේ ආදරය   තිරිමාදුර මට නළුවෙකුටත් වඩා කෙලින් කතා කරන අවංකයෙ...
Read More

අනුලාවන් මිය යන්නේද අප මළ දාටය

අනුලාවන් මිය යන්නේද අප මළ දාටය   ගච්චන්ති සබ්බේ මරණං අහංච........! ගච්චන්ති සබ්බේ -මරණං අහංච කියලා හිත හදා ගන්න බැරි අවස්ථාවල් තියනවා. ම...
Read More

අතීත කවියේ අංක ගණිත සංකල්පයෝ

*අතීත කවියේ අංක ගණිත සංකල්පයෝ* දෙකකින් සතර තිස වන විසි මහ පැසැ තී අනූ අටතුනූ නව සිය අක් දැලැ තී අසූ සත ගණන් එක්...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email