මං පොර-ගොඩ පොර-පොර කොර

  "මේ දවස්වල මාරසේ ඔබ මොකුත් නොලිව්වේ ඇයි?" "වසංගතයක් කියන්නේ මිනිසාගේ පැවැත්ම සම්බන්ධව අභියෝගාත්මක අවස්තාවක්. බ්ලොග්ලියන්නෙක...
Read More
  මේ ඉන්නේ අපවෙනුවෙන් කැපවුන මාර කැලැසික්, නැතිනම් සම්භාව් ‍ ය හාමුදුරවන් වහන්සේලා දෙපලක්. පිරිවෙන් මතු මත්තේ බුද්න් දැක බුදු වේවා හෝ නිවන්...
Read More
මි ස්වභාවධර්මය කියන කතන්දරය ලංකා සම සමාජ කියන පරංගි දේශපාලනය හරහා න්ස්කු  ස්වභාවධර්මය කියන කතන්දරය ලංකා සම සමාජ ...
Read More
                          මාරස අංගොඩ 05 (අංගොඩ සන්නිය) අංගොඩ සන්නිය දේශපාලනිකව දැකීමට අදහසක් ඇති නිසා ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ අපි සන්නි යැක...
Read More
අඳුරු ධර්ම ජවනිකා (1 කොටස) නිෂ්පාදනය සහ නිෂ්පාදන සම්බන්ධතා අර්බුදයකට ලක්වූ කළ හේතුවාදයේ මිත් ‍ යාව පරයා භෞතිකවාදීන් විසින් ආධ් ‍ යාත්...
Read More
Powered by Blogger.