මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව

                              මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව                               ගැ හැණිය කිසිදා තේරුම්ගත නොහැකි බව අදහස්   වෙන පු...
Read More

මැකී ‌නොයන තරු රටා

                          ෆ් ‍ රාන්ස් ලිස්ට් ( ජර්මානු: [ˈlɪst] ; හංගේරියානු: ලිස්ට් ෆෙරෙන්ස් , නූතන භාවිතයේ දී ලිස්ට් ෆෙරෙන්ක් [ˈList f...
Read More
Powered by Blogger.

Follow by Email