මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව

                              මහා පුරුෂයාගේ නො හැකියාව                               ගැ හැණිය කිසිදා තේරුම්ගත නොහැකි බව අදහස්   වෙන පු...
Read More

මැකී ‌නොයන තරු රටා

                          "හේතුවාදයේ කුමාරයා" ස්පිනෝසා හැදී වැඩුණේ ඇම්ස්ටර්ඩෑම්හි පෘතුගීසි-යුදෙව් ප් ‍ රජාව තුළ ය. හෙබ් ‍ රෙව්...
Read More
Powered by Blogger.