මිස්ට ඇන්ඩ් මිසිස් අයියර්

මිස්ට ඇන්ඩ් මිසිස් අයියර්                                  අපර්ණලා වෙනුවෙන්  අපර්ණා                                              ...
Read More

සංගීත කලාවේ සෙවල විචාරයට එරෙහිව

  සිංහල අවුරුදු දවසේ                                                       සංගීත කලාවේ සෙවල  විචාරයට එරෙහිව                  අසූව ද...
Read More

මෙහෙමත් මිනිස්සු

  (තාගෝර් +අයින්ස්ටයින්) -1919 දී යුධ විරෝදී ලිපියකට එකට අත්සන් තැබූ ඔව්හු.......... (යුගයක් යනු කාලය සහ අවකාශය පදනම් වූ දෙයක්ම ල...
Read More

අපෙරාවන් ඔපෙරාවන් වීම

                                           අපෙරාවන් ඔපෙරාවන් වීම                      නි වසක වසා ඇති දොර ජනෙල් සියල්ල විවෘත කළ පසු...
Read More

කල් ඉකුත් වූ දින පොතකින්

(කල් ඉකුත් වූ දින  පොතකින්......! ) එක දිගටම ඔබ එනකම් බලා ඉඳල අම්ම මළා නිදි මරලා. තාත්ත නම් දියුණු උණා දෙපැත්...
Read More
Powered by Blogger.