මා ‌නොදන්නා මම  " ස්ටීව් මැකුරි " ‌ගේ මෙම ඡායාරූපය දුටු ගමන් මගේ මතක ‌ගොන්නක් අවධි වී මට කරදර කරන්නට විය. මධුලෝලත්වයෙන් අසරණ...
Read More
Powered by Blogger.