සබීන් කාන්තාවන් දූෂණය කිරීම

සබීන් කාන්තාවන්             රෝමයේ පිරිමින් විසින් කලාපයේ අනෙකුත් නගරවලින් තරුණියන් සමූහ වශයෙන් පැහැරගෙන ‌ගොස් දූෂණය කිරීම, සබීන් ...
Read More

2020 සංවත්සර ‌‌කේන්ද්‍ර සටහන

2020 සංවත්සර ‌‌කේන්ද්‍ර   සටහන ප්‍රභවාදි ශෂ්ටියේ විෂ්ණු විංශතියට අයත් පීතර යුග පඤ්චාබ්දයෙහි සිව්වන අනුවත්සර හ‍ේදනාමධාරී බ්‍රහ්ම ‌‌දේ...
Read More
Powered by Blogger.