මේ පිරිමින්ට නියඟලා අල කන්න වෙන කාලයයි

මේ පිරිමින්ට නියඟලා අල කන්න වෙන කාලයයි                              ලංකා බණ්ඩාරනයක යනු මම කවුද කියා දැනගෙන හිටියේ මාධ්‍ය වලින් පමණි....
Read More

මාර පද

ගඩොලොජි විද්වත් දනා. අලි යන පාර අහුරා ජනපද බිහිකරන් ඉක්බිති කෑගසයි උද්ගෝෂණය කරමින් අලින් ගම් වැද දේපල ජීවිත අවදානම් කියම...
Read More

මාර මතක

                    භරතමුනි‌‌ගේ සිහින අනුව අපි අද මල් පැලකරන්නේ නැත මේ ඡායාරූපයේ ‌‌තේරුම් ‌සොයන්නට කිසිවෙකුට සිත් ඇතිවන්නේ නැත. කවුදෝ ...
Read More
Powered by Blogger.