උඩ-යට = යට-උඩ

  උඩ-යට = යට-උඩ   තන පුඩු උඩට හැරෙන්නේ පෙම්වතුන් දෙස බලන්නයි. තන පුඩු බිමට හැරෙන්නේ බිලිඳන්ට කිරි පොවන්නයි.... ජගත් මාරසිංහ  ...
Read More

දිදුලන තරු රටා

              දීප්ති කුමාර ගුණරත්න අ පි කියන්නේ ප් ‍ රරධාන පක්ෂ හැර වෙන කණ්ඩායමක් දේශපාලනයකට ආවොත් ඒ විකල්ප කියාය. නමුත් දීප්ති පටන් ගත් දේ...
Read More
Powered by Blogger.