උපැස් ලද්දෝ

උපැස් ලද්දෝ       රත්පිත හිසට ගැසීමෙන් හෝ ඕනෑම මිනිසෙකුට වරින් වර ජීවිතය ගැන බරපතල කලකිරීම් ඇති වන වග සැබෑවකි. මතක අවධි කරන්නට මේ නි...
Read More

නොදුටු තැන්

නොදුටු තැන්         සයිමන් නවගත්තේගම වනාහී පතල කීර්තියක් ඇති චරිතයකි. නමුත් ඕනම ජීවිතයක කවුරුත් දැනගත යුතු ශුවිශේෂ මතක කාටත් හොරා ව...
Read More
අනේ මාර කුණාටුවක් ආවා. ගෙවල්වල් වහලවල් උඩින් ගියා. සරළව කිව්වොත් ලංකාවට ස්වභාවික විපත් අඩුයි. නමුත් මම ඒ වෙලේ හිටියේ වෙබ් විරිත අනුබද්...
Read More
Powered by Blogger.