අම්මා පල්ලයි.........

    අම්මා පල්ලයි......... ළය මඩල  පුම්බා ..... ඇය මවිත කිරීමට මට නොහැකි විය කිසිදා. මන්ද ??? උපතින්ම මා කැහැට්ටෙකු වූ ...
Read More
Powered by Blogger.