එ සඳ මෙ සඳ සඳ

එ සඳ  මෙ සඳ සඳ  අසන්ඩ නන්දන සුරතල් කීව           එකෙන්දී වවන්ඩ සුන්දර එ සුගත් සස්න            වරන්දී  දරන්ඩ මුද්දර දිලිනිල් වේවැල...
Read More
Powered by Blogger.