2017 ග්‍රහ චලිතය 2017 වසරේ ග්‍රහ චලිතය මින් නැරඹිය හැකි අතර රාශි දෙලහ තුළ සම්මුති ආකාරයට ග්‍රහයන් ගමන් කරන ආකාරය පිළිඹඳව අවබෝධයක් ලබා ...
Read More
අහස් ගොනාගේ කතාන්දරය මාරස 2017 කලාපයට..... -අහස් ගොනාගේ කතාන්දරය- “අහසේ සිටින ගවයා මිනිසාගේ ඔලුගෙඩියේ නැත. මිනිසාගේ ඔලුගෙඩියේ සිටින ග...
Read More
Powered by Blogger.