අවන් හලත් ජීවිතයට සරසවියක් වුණා

ඊ පිටුවත් වෙනස් වෙවී  ගලා යනව සගේ ආදරයත් වෙනස් වෙවී ගලා යනව සගේ ජීවිතයම වෙනස් වෙවී  ගලා යනව සගේ මිණි තලයේ තරු පිපෙද්දි ...
Read More

ජීවිතයට රංගනයෙන් දායක වෙන්නම්

ජීවිතයට රංගනයෙන් දායක වෙන්නම් ඉගන ගනින් ගනින් කියා මව් පියො බල කරන නිසා එලි වෙනකම් නිදිමරමින්, අකුරු කරන්නම් එයින් අඩක් හරි හරියට...
Read More
Powered by Blogger.