වම ‌නොවන වම

වම ‌නොවන වම                        1960 දශකය මුල උපන් දරුවෝ 1977 විවෘත ආර්තිකය ආරම්භ වූ කාලයේ තරුණ ගැටවරයෝ වූහ. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උ...
Read More

නිරාමිස ආදරය...!

නිරාමිස ආදරය...! කඳුලක්....! නැවතීමක්...! අප ‌නොගිය  ගමනක්. සැබෑවක් සැබෑවක්‍. ආදරයට ‌‌‌නොමැත  ඇරඹුමක් අවසානයක්.  ...
Read More
Powered by Blogger.