සිනමා මතක

සංදේශය

ළසදා

ගැටවරයෝ 

කොහොම කියන්නද 

රන් වන් රේඛා 

ගොපලු හඩ

ලසඳා 

ශාන්තී

රත්‍ත්රන් අම්මා

සැණකෙළිය

වස්තුව

සුසී 

 සුරේඛා


ප්‍රදීපේ මා වේවා 

සහයට ඩැනී

සංගීතා 

රේඛාව 

අහස ගව්ව 
හදවත් නැත්තෝ 

දමයන්ති 

නයනා 

සිකුරුලියා

සධානා 

ජීවන ගීතය 


Powered by Blogger.