මොන මගුලක්ද ?

මොන මගුලක්ද ?
No photo description available.
රහස් අංක - මුර පද
මොන මගුලක්ද ?

මම කිව්වා.

ආදරය කියන්නේ
ආදරය!

ජගත් මාරසිංහ
23 01 2020


Powered by Blogger.