කාක්

කළුවර පාන්දර
සීතල ඉරාගෙන
කපුටු
රෑන් රෑන් රෑන් රෑන්
කොළඹ එනව
කුණු බුදින්න.

කොළඹ කපුටො
පේන බලල
ඉඳල හිටල 
ගමට යනව
හුස්ම ගන්න.

ජගත් මාරසිංහ

2 comments


Powered by Blogger.